Vài gian hóng mát biển bờ gần
Hỏi kẻ phong lưu phải chủ nhân
Muốn ngắm ngàn mây lai láng nước
Để yên tâm trí dễ tu thân
Chim hướng non Bồng bay theo lối
Hoa chốn hang đào nở đón xuân
Nếu ở kinh đô ai đến viếng
Không như năm cũ khách xa Tần