Ngày tháng vần xoay thói hý trường
Lên non ngắm cảnh lại trùng dương
Đón đưa có chủ là sư cụ
Chẳng ngại Thiên Thai lắm dặm đường
Mây khói chùa xưa yên tịch mịch
Bách tùng lăng mộ thắm màu dương
Hàng năm mong được ngày còn khoẻ
Cài đoá hoa vàng thắp nén hương