Trời quang mây tạnh lúc thu sang
Bạch Mã trèo chơi cất tiếng vang
Muốn vượt đỉnh cao khi hứng thú
Thích trông biển rộng lúc tiêu nhàn
Dương Công áo nhẹ càng vui thú
Tạ Phó giày mang thêm vấn vương
Cảnh ngắm thơ ngâm vang Lạc Xã
Vườn xưa tùng cúc cũng thêm hương