乙亥年五月敬讀同尊相濟譜譜長樂園尊室檀先生慎獨言志詩和韻以答

余亦年來抱杞憂,
逢君每欲向君謀。
夷齊未死難分節,
涇渭雖殊可合流。
風捲殱塵饒自散,
山成一簣豈宜休。
三閭執掌能敦睦,
表表尊臣孰與侔。

 

Ất Hợi niên ngũ nguyệt kính độc đồng tôn tương tế phả phả trưởng Lạc Viên Tôn Thất Đàn tiên sinh “Thận độc ngôn chí” thi hoạ vận dĩ đáp

Dư diệc niên lai bão Kỷ ưu,
Phùng quân mỗi dục hướng quân mưu.
Di Tề vị tử nan phân tiết,
Kinh Vị tuy thù khả hợp lưu.
Phong quyển tiêm trần nhiêu tự tán,
Sơn thành nhất quỹ khởi nghi hưu.
Tam Lư chấp chưởng năng đôn mục,
Biểu biểu tôn thần thục dữ mâu.

 

Dịch nghĩa

Cả năm qua tôi có nhiều chuyện lo
Gặp ông muốn hỏi ông cho rõ
Nếu hai ông Di, Tề chưa chết thì làm sao biết ai trung tiết
Hai dòng sông Kinh, Vị trong đục tuy khác nhau nhưng cùng hợp dòng với nhau được
Gió cuốn bụi tàn bay lên rồi tản mát
Ðắp núi sắp thành công sao lại bỏ nghỉ được
Giữ chức Tam Lư để làm cho mọi người vui vẻ hoà thuận
Trong hàng chức quan lớn, có ai dám sánh được với ông


Ất Hợi tức năm 1935.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Phiền chuyện đâu đâu mấy bữa chừng
Gặp ông cứ muốn hỏi cho cùng
Bá Tề chưa chết ai trung tiết
Kinh Vị đục trong hợp được dòng
Bụi dấy thành luồng rồi tự cuốn
Sức xây đắp núi chớ ngừng công
Tam Lư chức giữ cầu tình thắm
Quan lớn còn ai sánh với ông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cả năm qua chuyện nhiều tôi lo,
Nay gặp muốn ông nói rõ cho.
Chưa chết Di Tề trung khó biết,
Đục trong Kinh Vị hợp dòng to.
Bụi tàn tản mát bay gió cuốn,
Núi đắp thành công sao nghỉ chờ.
Giữ chức Tam Lư vui vẻ thuận,
Trong hàng quan lớn sánh ai bằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời