Chẳng lạ lùng chi những cuộc vui
Phong lưu quan huyện lại hơn người
Tiệc tùng chúc tụng khách ngâm vịnh
Biểu diễn đàn ca thiếp trổ tài
Nhạc vẳng vang âm dòng nước chảy
Ðàn ca át điệu "Hành vân" trôi
Lầu Tần quán Triệu ngày qua lại
Có nhạc nay lời mới đến tai