Chim sầu lối cũ cỏ còn xanh
Xào xạc thu sang rụng lá cành
Đây cũng trăng chờ ba luống cúc
Mà đâu gió cuộn một cành Kinh
Để ta bạc tóc ai say với
Thiếu áo mầu em sân vắng tanh
Ca tụng chim chìa đâu ý nghĩa
Phật đài đãnh lễ tụng tâm kinh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.