Ðỏ rực trời còn lúc giữa trưa
Chẳng lo thăm bạn thiếu xe đưa
Hồ Trai tay nắm cùng đi dạo
Kỉnh Chỉ nhà quen lại viếng qua
Nhà cửa cất chờ vò rượu cũ
Vườn lê trồng lại cội hoa xưa
Nghe đàn thêm nhớ ông Hà Ngại
Ngưỡng ngóng lầu thơ dạ thẫn thờ