Gái
Chợ Ngô Thành tiếng tiêu ai thổi?
Chợ Hoài Âm ai lòn lỏi thiếu niên?
Ngày nay ai đến chợ Phiên
Nhớ xưa danh sĩ danh hiền là ai?

Trai
Chợ Ngô Thành tiếng tiêu ông Ngũ Tử
Chợ Hoài Âm là lịch sử chú Vương Tôn
Hai tay quốc sĩ tiếng đồn
Chuyện xưa sách cũ e cô gái khuê môn đã thuộc lòng


Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tiếng hát sông Hương, NXB Hội nhà văn, tái bản 2005