Nữ sĩ Mô Di người nước Nhật
Lần đầu đến viếng đất Thăng Long
Tự mình đem ví thân như bướm
Ngàn dặm bôn ba tỏ tấm lòng

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê