Phượng loan múa lượn sợ khoe bày
Mấy lượt sông thu quạ gọi bầy
Tây Tử dễ so cau mặt đẹp
Lệ Hoa khó sánh sủng ân dày
Có hương lồng nguyệt mây nên toả
Chẳng hận sầu hoa gió hãy bay
Yến cũ xây sào sang xuân mới
Buồn thương năm nọ hận còn đầy