Chí quyết lòng bền lệ có rơi
Ba mươi năm đã lánh xa đời
Phòng the lòng để tình không vướng
Tuổi hạc già thêm tóc chửa phai
Con học thành danh công dạy dỗ
Trẻ nuôi nên tiếng bậc quan tài
Tình xưa việc mới hôm nay gặp
Lắm chuyện hàn huyên ý chẳng nguôi