Mộng thật ngày ngày trước mắt qua
Phong trần chỉ sợ lỡ đời hoa
Sống đời múa hát thêm vô ích
Sớm mặc cà sa học Phật Ðà