Băng ngưng tuyết lạnh trái giờ lành
Hé nụ chồi non phấn với tinh
Có phải hoa vì vâng lệnh chúa
Trong vườn khoe thắm nụ cười xinh