Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Lê Sáng (1 bài)
Tạo ngày 22/07/2008 09:14 bởi Vanachi
Nguyễn Nhữ Bật 阮汝弼 sinh quán ở đâu, thân thế và sự nghiệp ra sao đều chưa rõ chỉ biết ông là người cuối đời Trần.

Tác phẩm hiện còn một bài phú chép trong Quần hiền phú tập.

 

Tuyển tập chung