Dưới giàn hoa thiên lý
Một mình anh đang ngồi
Không dưng em bước tới
Anh bỗng thành song đôi


Nguồn: Nguyễn Nhật Ánh, Mắt biếc, NXB Trẻ, 2004