Có phải em vừa mới hiện ra
Từ trong xa thẳm của hôm qua
Y như cô Tấm ngày xưa ấy
Tiếc nuối làm chi trái thị già


Nguồn: Nguyễn Nhật Ánh, Mắt biếc, NXB Trẻ, 2004