Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 13:01

Những lo bàn bạc cơ nghi,
Tháng năm mười chín Bắc kỳ Tây vô.
Tin truyền trước dọn lộ đồ,
Lại cùng vét bến chực đò sửa sang.
Rằng: Nay tới yết quân vương,
Đem thư tặng hiếu ngỏ tường giao lân.
Tới nơi sứ quán dừng chân,
Mời hai Phụ chính đến phân sự tình.
Văn Tường trước tới một mình,
Trình rằng Tôn Thuyết chưa lành bệnh nay.
Nghe lời ấy, đó đã hay,
Rằng đau phải gắng tới rày mới nghe.
Nếu mà cứ cưỡng không đi,
Quyết rày bắt quách chẳng vì chẳng tha.
Cả triều kinh hãi lo ba,
Nay mà chẳng thuận ắt ra sự rầy.
Cùng nhau kíp tới khuyên nài,
Xin vì nhà nứơc đặng may khỏi nghèo.