Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 12:48

Đặng yên mừng hãy chút may,
Kíp lo sắm sửa định ngày ninh lăng.
Bỗng đâu sinh chuyện bất bằng,
Bấm be chẳng kính dám rằng ly hoang.
Lại rằng mất cửa Thuận an,
Bởi vì ở trước vụng toan phòng nhàn.
Lại truyền phô kẻ triều quan,
Chế cân chẳng đặng lập ban đứng chầu.
Than thay chửa đặng bao lâu.
Nỡ nào vội đã trước sau khác lòng.
Lại nghe vu hoặc cáo rong,
Nặng lời quở trách khiêm cung phi tần.
Nghe ai mưu khử quyền thần,
Sự cơ bất mật, tai truân lập tùy.
Đều là những sự quải phi,
Chẳng gìn lễ nghĩa, phúc gì đặng lâu.
Họa thai bởi ấy rất mau,
Sự sinh sinh sự há đâu bởi trời,
Tưởng trông đau đáu lòng người,
Con vua chính vị dân trời thảy ưng.