Sợ e nín chẳng dám rằng,
Vài ngày lại thấy băng xăng chốn nhàn.
Rằng: "Tàu tây tới biên giang,
Xin hầu chúa thượng kíp toan tiến hành."
Nghe lời cũng dạ hãi kinh,
Ngập ngừng thiếu chúa bái trình xin đi.
Khôn cầm nướcmắt biệt ly,
Ân cần huấn dụ khá ghi tronglòng.
Dặn dò lời nọ chưa cùng,
Gửi dồn xin chớ thong dong trễ tràng.
Tạ từ lên võng vội vàng,
Quan quân ủng vệ trông đường ruổi mau.
Khỏi cung đặng một giờ lâu,
Trở về các giám cùng nhau tâu quì.
Rằng: "Tôn Thuyết chẳng cho đi,
Khiến đều ở lại hộ tuỳ ba cung.