Bắc kỳ gắm ghé bấy nay,
Quyết lòng trở mặt ra tay cướp vầy.
Thình lình lửa dậy đạn bay,
Sa cơ trí dũng tướng rày bị thương.
Trượng phu trác trác gan vàng,
Lăm bêu đầu giặc, sá màng thuốc hay.
Đã đành chín suối chơi mây,
Danh thần tiết liệt xưa nay cùng truyền.
Dâng công, An nghiệp tài hèn,
Bị Lưu Vĩnh Phúc giết liền, rất ưng.
Sài lang thói dữ chút răn,
Đất thành giao lại, quan quân tha về.
Hiểm sâu chước quỉ khôn dè,
Miễn là đặng của kể gì ước giao.
Những người lấy đức rộng bao,
Tín thành cảm đến Mọi Lào mến ân.
Vậy nên dẹp thói lung lăng,
Mấy mươi năm ấy dân chăng khốn nghèo.