Có quan Tổng đốc Bắc kỳ,
Tên là Hữu Độ, bôn trì vào kinh.
Trách rằng: “Đến nỗi mất thành,
Làm tôi như vậy nghĩ mình phải chưa.
Quyền đương nay hãy tự cư,
Để coi sửa việc bao giờ đăng xong.”
Pháp nhân lâp ước hội đồng,
Những điều lấn hiếp khó lòng y theo.
Văn Tường chẳng khứng thuận chiều,
Trái tình Hữu Độ mượn điều Bắc quy.