Pháp quan khiến chớ trì nghi,
Đặt ai tua kíp liệu đi chớ chầy.
Văn Tường triều yết tâu bày,
Gửi ràng: "Xử biến phải rày tuỳ nghi.
Vả nay nhà nước gian nguy,
Đều nhờ chánh đức duy trì chủ trương.
Nối ngôi nguyện rõi tiên hoàng,
Mới yên thửa dạ kẻo thương tâm tình."
Phán rằng: "Sự ấy đã đành,
Kiên giang chỉn đó một mình mà thôi.
Lớn khôn tính sửa nết rồi,
Dựng nên ấy cũng là trời phó cho.
Ngửa nhờ liệt thánh âm phò,
Họa là may lại qui mô vững bền."
Văn Tường gửi ý rất nên,
Xin ban ý chỉ về truyền Pháp nhân.