24.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 03/05/2021 22:24 bởi Vanachi
Nguyễn Ngọc Tú Anh (12/10/1982 -) sinh tại TP Hồ Chí Minh, là hướng dẫn viên du lịch.

Tác phẩm:
- Ngang qua đời nhau (NXB Hội nhà văn, 2020)
- Nhặt cánh hoa xưa (chưa in)

 

Ngang qua đời nhau (2020)