Nụ cười là lộc trời cho
Cớ sao em giữ bo bo của trời?
Trời cho, ta tặng lại người
Không vơi, không thiệt, còn hời...cái xinh
Kìa ai chúm chím một mình
Làm chân tôi vấp đổ đình, vênh sân
Vấn vương là nụ cười tình
Riêng tôi gỡ mãi một mình không xong