25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 02/12/2008 20:14 bởi Vanachi
Nguyễn Ngọc Ly (1941-2003) vừa là tên thật vừa là bút danh, sinh tại Bắc Ninh.

Tác phẩm:
- Mưa thầm
- Mưa