Nhờ quan ly xoa dum

Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!