Em thương làn gió mồ côi
Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây
Em thương sợi nắng đông gầy
Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.


Nguồn: SGK Tiếng Việt 3 (tập 2), NXB Giáo dục Việt Nam, 2014, tr. 74