Con đường làng
Vừa mới đắp
Đã xanh ngắt
Hàng phi lao
Gió xôn xao
Về đưa võng
Chim vui sướng
Đến chuyền cành
Bướm từng đàn
Bay rộn rã

Con đường làng
Vừa mới đắp
Xe chở thóc
Đã hò reo
Nối đuôi nhau
Cười khúc khích

Con đường làng
Vừa mới đắp
Em đến lớp
Mới tinh sương
Trông thấy đường
Sao đẹp thế!


Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002