Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 02/10/2014 15:13 bởi hongha83
Trùng minh thi tập 蟲鳴詩集 là tập thơ chữ Hán của Nguyễn Năng Tĩnh bao gồm 77 bài, trong đó có 61 bài còn đủ chữ, 16 bài thiếu chữ. Toàn bộ tập thơ này đã được các thành viên Câu lạc bộ Hán Nôm Nghệ An dịch ra tiếng Việt (chưa xuất bản) và đang được lưu giữ tại Thư viện Nghệ An.