Hôm nay đọc lại Truyện Kiều
Càng căm những kẻ gây nhiều đau thương
Bể dâu lại nhớ Tiền Đường
Chạnh lòng lệ chảy cảm thương phận Kiều!