Anh về chốn buồn vui xa lắc
Như hạt mưa trốn chạy lên đồi
Giấc ngủ hiền gối vạc suối trôi
Mơ gặp em - cội nguồn thác lũ!