Nối dấu văn tinh mạnh vẻ son,
Rủi ro thời thế tiếng không tròn.
Cõi bờ chủ mới lăng vun quén,
Cờ biển ân xưa nghĩ héo don.
Tri kỷ mấy lời ghi bụng nhớ,
Dạ đài một giấc nín hơi ngon.
Khúc đàn lưu thuỷ trôi giòng bích,
Mà giọng đàn tranh điệu Huế còn.


Phan Hiển Đạo (?-1862) sinh quán tại Vĩnh Kim Đông, đỗ tiến sĩ năm 1856. Cuối tháng 2-1861, quân Pháp đánh thành Mỹ Tho. Quan Hộ đốc Nguyễn Công Nhàn phải bỏ thành chạy, rồi sau đó Hoà ước Nhâm Tuất ra đời, Phan Hiển Đạo bỏ sở Học chánh Định Tường trở về quê quán ở Vĩnh Kim Đông mà nương náu, ở đấy bị uất khí vì cảnh nước mất nhà tan, rồi ông tự kết liễu đời mình bằng chén thuốc độc. Mộ ông hiện nằm tại Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Kim, tỉnh Tiền Giang.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]