Có cậu học trò lười
Suốt ngày không chịu học
Cứ mải mê ham chơi
Bài không bao giờ thuộc

Mặc cô giáo phê bình
Mặc bạn bè nhắc nhở
Cậu vẫn cứ lặng thinh
Không thèm xem bài vở

Năm học vụt qua mau
Cậu là học trò kém
Chờ học lại năm sau
Gớm! sao không hổ thẹn?