Phủ lông mềm trắng muốt
Ðôi tai dài thật dài
Ðể nghe cho thật rõ
Bước thú dữ, biến ngay.