Cái xóm Chân Đồi
Rủ nhau đi học
Nắng đã lên rồi
Vàng ươm con dốc

Cún con liền giục:
- Lét gâu! lét gâu!*
Còn chị vịt bầu
Vội vàng: - Lấy cặp!

Gà trống luyện đọc
Mở miệng: - O! o!...
Heo lười giả đò
Bảo rằng: - Tôi mệt!

Mèo khoang đoán biết
Nên liền: - Leo! leo!
Trong tiếng gió reo
Cùng nhau đến lớp.


*Tiếng Anh: Let’s go! (Cùng đi nào!), gần âm với “gâu gâu” (tiếng chó sủa).