Cuộc đời là một chuyến đi
Về nơi huyệt mộ, có chi mô nờ!