Đồng hồ giọt những giọt đau
Nghe như tiếng mọt gặm vào tuỷ xương
Trở mình là thấy cố hương
Nằm nghe khế rụng cuối vườn mà kinh

Nỗi đau từ lúc lập trình
Đã bùng như ngọn lửa xanh nhiệt cuồng
Chùa xa đã lắng hơi chuông
Sương khuya vỗ tiếng côn trùng đong đưa.