- Bé đi tắm biển
Nào thấy muối đâu
Sao bảo là muối
Lấy từ biển sâu.

- Nhưng rồi triều lên
Tràn vào đồng nắng
Nước bay về trời
Là còn muối trắng.