Cơn mưa lạnh giấc ngủ hồng
Lời chia tay vẫn còn nồng khoé mi