Thước phim dĩ vãng chất chồng nước mắt
đáy huyệt máu đông
tội ác khôn lường đào sâu những ao cá cũ
con chim sáo bị bóp chết trong bàn tay hốt trứng
vì nói ngọng
lông hoá tro tàn cuối trời huyết dụ
những que diêm chưa cháy hết
những que diêm thành than
là trò chơi của đám tội đồ
thu gom sắp xếp phơi bày xưng tụng
đá chồng lên xương xương chồng lên tượng tượng chồng cõi sống hom hem
đàn kiến đói giành hột lúa lép ngọn rơm
lửa bùng lửa cháy
rơm kiến thành tro
lửa đỏ mắt đỏ tròng đỏ trong bàn tay đỏ
con sông bốc cháy
cho biển thành tro
lòng người bốc cháy
lịch sử nằm nghiêng chân duỗi chân co.