Gặt về phơi khô
Lúa nằm yên đợi
Thin thít trong bồ
Chờ ngày vui tới

Lúa vào máy xay
Cởi áo vàng ngay
Trắng tinh hạt gạo
Nằm trong lu đầy

Khi gạo vào nồi
Sống chung với nước
Lửa lại đun sôi
Hạt cơm ngà ngọc

Bao nhiêu khó nhọc
Bao nhiêu mồ hôi
Là hương thơm phức
Đền ơn cho người.