Cho Mì ba tháng tuổi

Em nằm trong nôi
Khóc la đòi mẹ
Chị nhoẻn miệng cười
Dỗ dành em bé

Nhưng em đâu chịu
Vẫn khóc vẫn la
Chị cầm tờ báo
Đưa lại đưa qua

Em cười tít mắt
Chân đạp liên hồi
Hình như màu sắc
Làm cho em cười

Và những bài báo
Lần lượt lật qua
Em tôi nhìn đọc
Toàn là âm A.