Sóng chồm lên
Sóng đuổi bé
Bé biết rồi
Đừng doạ nghe!

Sóng gần đến
Bé chồm lên
Bé cưỡi sóng
Sóng bồng bềnh
Vào bờ ngay

Chơi với sóng
Dẻo đôi tay
Chờ sóng đến
Chồm lên ngay
Chơi với sóng
Thật là hay.