Rồng náu ba năm, đời chửa tường,
Vươn vai một sớm sự phi thường.
Roi vàng phá giặc oai lừng lẫy,
Ngựa sắt về trời dấu lạ lùng.
Trời Việt non sông còn vĩ tích,
Cõi Ân cây cỏ khiếp oai phong.
Bên đền nghe vẳng ngàn thông réo,
Ngỡ khúc khải hoàn vó ngựa tung.

tửu tận tình do tại