Cao cao muôn trượng ấy là tao,
Dẫu pháo thăng thiên chẳng tới nào.
Nhắn nhủ dưới trần cho chúng biết,
Tháng ba, tháng tám tớ mưa rào.


Nguồn: Phan Kế Bính, Việt Hán văn khảo, Nam Ký xuất bản, 1938