Đúng lúc đang thèm rượu,
Có người cho ba ba.
Nhà lại thiếu gia vị,
Làm sao cho đậm đà.
Tạm nhốt nuôi trong rọ,
Đợi thêm, chợ không xa.
Nửa đêm nó cắn rọ,
Tìm khắp nơi không ra.
Thế là hỏng mất rọ,
Lại mất luôn ba ba.

tửu tận tình do tại