Ngày xưa Lựu muốn lấy ông,
Ông chê Lựu bé, Lưu không biết gì.
Bây giờ Lựu đã đến thời,
Ông muốn lấy Lựu, Lựu chê ông già
Ông già ông khác người ta,
Những cái nhi nhắt, ông ma bằng mười.


Nguồn: Nguyễn Xuân Hiếu, Trần Mộng Chu, Khảo luận về Nguyễn Khuyến, NXB Nam Sơn