Rầy xem bác đã thoả lòng chưa?
Chớp mắt làm nên biển với cờ.
Mùi thế thử chơi không chếnh choáng,
Giọng tình mới nhắp chửa say sưa.
Chen vòng tranh cạnh xoay đương tít,
Rỏng cuộc ăn chơi thế cũng vừa.
Qua đất Hoài Châu tôi mới biết,
Mừng ông đọc bỡn mấy câu thơ.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929