Văn bia văn tế khác nhau thay
Thứ để lâu dài thứ đốt ngay
Văn tế nhân gian không thước đạc
Văm bia hậu thế có người hay
Gần đây sự học nhiều hoang phế
Huống gặp thời cùng lắm dắt dây
Anh hãy trở về tìm sẽ thấy
Kinh đô tán tụng ối văn này

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.