Nghìn năm bia đá, bảng vàng, tiếc thay người ấy;
Trăm tuổi răng long, đầu bạc, khổ lắm con ôi!


Hai câu đối này Nguyễn Khuyến khóc con đã đỗ phó bảng qua đời.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931, tr. 50